Zajednica tehničke kulture Grada Popovače

Na temelju članaka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/2014.) i članaka 5., 6., 25. i 28. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, 76/1993., 11/1994. i 38/2009.) Skupština Zajednice tehničke kulture Grada Popovače (u daljnjem tekstu:  Zajednica) održane dana 22.09.2015.  godine donosi slijedeći

 

 

S T A T U T

ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE GRADA POPOVAČE

 

 

I.  TEMELJNE  ODREDBE

 

Članak 1.

 

(1)  Ovim Statutom uređuju se regulira odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; o načinu osiguranja javnosti djelovanja Zajednice; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova; tijelima Zajednice, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Zajednice; o prestanku postojanja Zajednice; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Zajednice te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Zajednice te drugim pitanjima od značaja za Zajednicu.

(2)  Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom Statutu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se podjednako na osobe muškog i ženskog spola.

 

Članak 2.

 

(1)  Zajednica je nestranačka, nevladina i neprofitna zajednica udruga tehničke kulture i drugih pravnih osoba koje ostvaruju programe tehničke kulture (u daljnjem tekstu: članice Zajednice).

(2)  Zajednica  potiče, promiče i skrbi o razvitku tehničke kulture na području Popovače i omogućuje ostvarivanje zajedničkih potreba i interesa udruga tehničke kulture zbog kojih se u nju udružuju. Usklađuje djelovanje udruga tehničke kulture,  a osobito ostvarivanje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi.

 

 

Članak 3.

 

(1)  Puni naziv pod kojim Zajednica djeluje glasi:
Zajednica tehničke kulture Grada Popovače.

(2)  Skraćeni naziv Zajednice glasi:  ZTK Popovača

(3)  Puni naziv na engleskom jeziku glasi: Technical Culture Association of Popovaca

(4)  Skraćeni naziv na engleskom jeziku glasi: TCA Popovaca

(5)  Nazivi na stranim jezicima mogu se koristiti samo uz istodobno navođenje naziva na hrvatskom jeziku.

(6)  Sjedište Zajednice je u Popovači,  Julija Banderiera 2

(7)  Zajednica djeluje na području Grada Popovače.

(8)  Odluku o adresi sjedišta donosi Izvršni odbor.

 

 

Članak 4.

 

Zajednica je neprofitna pravna osoba i upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske i u Registar neprofitnih organizacija..

 

 

Članak 5.

 

Zajednica ima znak. Znak Zajednice čini kocka u prostornom prikazu gdje su vidljive tri plohe sa zaobljenim kutevima. Plohe su obojane crveno, plavo i zeleno a u kutu gdje se spajaju nalazi se bijeli krug. Kocka kao element je preuzeta iz znaka Hrvatske zajednice tehničke kulture i crvena ploha u znaku predstavlja Hrvatsku zajednicu tehničke kulture. Plave i zelene plohe predstavljaju Sisačko-moslavačku županiju, odnosno Grad Popovaču. Krug u sredini je element koji ta tri čimbenika spaja u cjelinu. Po kružnom obodu znaka je ispisan naziv ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE GRADA POPOVAČE prema slici:

 

Članak 6.

 

(1)  Zajednica ima pečat. Broj i uporabu pečata naputkom uređuje Izvršni odbor.

(2)  Pečat je okrugloga oblika, vanjskoga promjera 30 mm sa duplim obrubom i znakom Zajednice u sredini prema slici:

 

Članak 7.

 

(1)  Zajednicu zastupaju i predstavljaju predsjednik i tajnik Zajednice.

(2)  U slučaju spriječenosti predsjednika, zamjenjuje ga dopredsjednik Zajednice.

 

 

Članak 8.

 

Zajednica je članica Zajednice tehničke kulture Sisačko - Moslavačke županije i Hrvatske zajednice tehničke kulture.

 

 

 

II. CILJEVI, ZADACI I DJELATNOSTI ZAJEDNICE

 

 

Članak 9.

 

Djelatnost Zajednice čine:

 • poticanje i promicanje ukupnih aktivnosti tehničke kulture, uključujući pripremu programa svekolikih aktivnosti u tehničkoj kulturi i sudjelovanje u utvrđivanju prijedloga programa javnih potreba tehničke kulture na području djelovanja;
 • usklađivanje aktivnosti svojih članica iz Članka 2. ovoga Statuta radi ostvarivanja svekolikoga razvitka tehničke kulture, ciljeva Zajednice i zajedničkih potreba i interesa članica;
 • ostvarivanje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi, a posebice stjecanja izvanškolskoga tehničkoga, tehnološkoga, informatičkoga, tehničko-gospodarskoga i prirodoslovnoga znanja i njegovanja stvaralaštva djece i mladeži, te popularizacije znanosti i tehnike;
 • skrb o unapređivanju stručnoga rada i osposobljavanju stručnih djelatnika tehničke kulture;
 • unapređivanje dostignuća u tehničkoj kulturi, te rješavanje drugih pitanja u skladu sa zakonom i programima svekolikih aktivnosti u tehničkoj kulturi koji predlažu Hrvatska zajednica tehničke kulture i Zajednica tehničke kulture županije.

 

 

Članak 10.

 

Temeljni ciljevi postojanja i djelovanja Zajednice na području na kojem djeluje:

 • poticanje i promicanje sveukupne djelatnosti tehničke kulture, zaštita i promicanje prava građana na slobodno interesno udruživanje u tehničkoj kulturi i prava čovjeka na razvitak osobnosti,
 • zastupanje i zaštita vlastitih interesa i interese svojih članova u Županijskoj i Hrvatskoj zajednici tehničke kulture i pred ovlaštenim državnim tijelima,
 • stvaranje i unapređenje uvjeta ostvarivanja, i ostvarivanje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi kao sastavnice svekolikoga razvitka tehničke kulture,
 • promicanje i unapređenje stručnoga  rada, te osposobljavanje djelatnika u tehničkoj kulturi i inovatora,
 • omogućivanje  znanstveno - tehničkoga opismenjivanja kroz tehnički odgoj i obrazovanje, izražavanje  stvaralačkih sposobnosti, znanja i vještina građana, posebno darovite i hendikepirane djece, te podizanje razine tehničke kulture kao dijela opće kulture učinkovitom izvanškolskom  podukom,
 • pridonošenje općem prihvaćanju znanstvenih, tehničkih i tehnoloških stečevina i stjecanju znanja i sposobnosti za njihovu stvaralačku primjenu po mjeri zakona održivoga razvitka (zaštite okoliša) i čovjeka dostojnoga života,
 • promiče postignuća udruga, stvaralaca i inovatora u  Županiji, u zemlji i u svijetu,
 • njegovanje duha zajedništva, vrijednosti i pravila neprofesionalnog tehničkoga stvaralaštva,  humanosti, snošljivosti,  međusobnoga poštovanja, te suradnje i prijateljstva među ljudima neovisno o njihovoj političkoj, rasnoj, nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti i svjetonazoru, kulture za zaštitu Republike Hrvatske,
 • poticanje sudjelovanja članova udruga u humanitarnim, ekološkim i drugim akcijama, te u pružanju nesebične pomoći u prirodnim, tehnološkim i ostalim nesrećama.

 

 

Članak 11.

 

Ciljeve iz članka 10. ovoga Statuta Zajednica ostvaruje aktivnostima, poslovima i djelatnostima kojima se podiže razina i unapređuje tehnička kultura kao dio opće kulture, čimbenik razvitka ličnosti i razvojni resurs, odnosno obnašanjem sljedećih zadaća:

 

 • ostvarivanjem politike promicanja tehničke kulture,
 • unapređenjem uvjeta slobodnoga udruživanja građana i zadovoljavanja njihovih potreba u tehničkoj kulturi bavljenjem područjima tehničke kulture iz kreativnih i rekreativnih pobuda u  dokolici,
 • predlaganjem i sudjelovanjem u utvrđivanju prijedloga programa javnih potreba tehničke kulture sukladno Zakonu o tehničkoj kulturi,
 • predlaganjem kriterija i rokova za utvrđivanje programa javnih potreba tehničke kulture na području djelovanja i odnosa u financiranju tih programa,
 • usklađivanjem sveukupnih aktivnosti svojih članica u razvitku tehničke kulture,
 • poticanjem i podupiranjem osnivanja novih udruga tehničke kulture kada prosudi da za to postoji potreba i da su se stekle zakonske pretpostavke,
 • skrbi o unapređenju stručnoga rada i osposobljavanjem djelatnika u tehničkoj kulturi,
 • izvođenjem izvanškolskih i sudjelovanjem u izvannastavnim programima tehničkoga, tehnološkoga informatičkoga odgoja i obrazovanja mladeži, a osobito darovite i hendikepirane djece, u svrhu korisnoga i zanimljivoga provođenja dokolice, stjecanja znanstvenoga pristupa stvarnosti, razvijanja sposobnosti, uvida u vlastite sklonosti i sposobnosti, te usmjeravanja ka izboru tehničkih i istraživačkih zanimanja,
 • popularizacijom znanstvenih, tehničkih i tehnoloških dostignuća predavanjima, izložbama i na druge načine koji pridonose razumijevanju, mogućnosti prosudbe, širenju i primjeni tih postignuća od što većega dijela pučanstva, a naročito mladeži, i potiču ih za bavljenje tehničkim sadržajima,
 • izvođenjem izvanškolskoga tehničkog i informatičkoga opismenjivanja građana, poglavito ciljanih programa tehničkoga obrazovanja i osposobljavanja radno aktivnoga pučanstva u svrhu razvijanja radnih sposobnosti, stvaralačkog ponašanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije i učinkovitoga korištenja tehničko-tehnoloških dostignuća u procesu rada i svagdašnjemu životu, a time promicanju tehnološkog razvitka gospodarstva, znanosti i svekolikog života i rada, te podizanju kakvoće života,
 • organiziranje natjecanja, susreta, izložbi, ekskurzija i sličnih priredbi, te skrbi o sudjelovanju domaćim i međunarodnim manifestacijama,
 • vlastita izdavačka djelatnost,
 • nabavka opreme i održavanje objekata čiji je Zajednice vlasnik ili korisnik,
 • suradnja s gospodarskim i drugim organizacijama, školama i državnim tijelima,
 • međugradska i županijska suradnjom u tehničkoj kulturi,
 • skrb o zaštiti i unapređivanju životnoga i radnoga okoliša,
 • ustroj aktivnosti i osposobljavanje članova za obranu domovine i zaštitu ljudi i imovine,
 • obavljanje drugih zadaća utvrđenih Zakonom o tehničkoj kulturi i drugim propisima.

 

 

Članak 12.

 

(1)  Zajednica je neprofitna pravna osoba, ali ako obavljanjem djelatnosti ostvari dobit koristi će ju isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi i zadaci utvrđeni člancima 10. i 11. ovoga Statuta.

(2)  Zajednica može radi ostvarivanja ovim Statutom utvrđenih ciljeva i zadaća, te radi pribavljanja sredstava za pripremu i provedbu programa rada i potpunijega korištenja raspoloživih tehničkih sredstava i mogućnosti kojima ostvaruje svoje ciljeve, neposredno ili zajednički s drugim udrugama, savezima ili zajednicama tehničke kulture obavljati i gospodarske, društvene i druge negospodarstvene aktivnosti u skladu sa Zakonom o tehničkoj kulturi, Zakonom o udrugama i drugim važećim zakonima i propisima.

(3)  Zajednica može samostalno  ili zajednički s drugim udrugama, savezima ili zajednicama tehničke kulture, radi stjecanja sredstava za ostvarivanje svojih ciljeva i zadaća utvrđenih ovim Statutom, sukladno zakonima osnovati poduzeće za obavljanje gospodarske djelatnosti.

(4)  Odluku o osnivanju poduzeća iz stavka (3) donosi Izvršni odbor Zajednice.

 

 

 

Članak 13.

 

Zajednica može provoditi sljedeće gospodarske djelatnosti:

 • obavljanje općih administrativnih poslova za udruge tehničke kulture (financijski, pravni, kadrovski i drugi poslovi);
 • organiziranje i provođenje izvaninstitucionalnih programa odgoja i obrazovanja u tehničkoj kulturi (kotizacije – sufinanciranje radionica, škola, seminara i slično);
 • najam prostora i opreme;
 • izdavanje obrazovnih tiskanih ili elektroničkih publikacija iz područja izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja u području tehničke kulture, popularizacija tehničke kulture i slično;
 • usluge reklame – sponzorstvo.

 

 

 

III. JAVNOST RADA

 

 

Članak 14.

 

(1)  Rad Zajednice je javan.

(2)  Javnost rada Zajednice ostvaruje se:

·         pravodobnim i istinitim izvještavanjem članstva i nadležnih tijela o radu Zajednice i o značajnim događanjima,

·         objavom na internetskim stranicama Zajednice,

·         izdavanjem publikacija Zajednice,

·         javnim priopćavanjem ili

·         na drugi prikladan način.

 

 

 

IV. ČLANSTVO, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANICA

 

 

1. Članstvo u Zajednici

 

Članak 15.

 

(1)  Članom Zajednice se postaje upisom u popis članova koji vodi tajnik Zajednice.

(2)  Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o nazivu člana, OIB-u, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva i datumu prestanka članstva u Zajednici.

(3)  Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

 


Članak 16.

 

(1)  Članstvo u Zajednici može biti redovno, podupiruće i počasno.

(2)  Redovni članovi Zajednice su Robotičko informatički klub Popovača,Inovatorski klub Popovača i Aeroklub Popovača. Redovni članovi Zajednice prihvatili su Statut i opće akte Zajednice.

(3)  Podupirućim članom može postati svaka fizička ili pravna osoba koja svojim aktivnim sudjelovanjem u radu Zajednice doprinosi ostvarivanju ciljeva Zajednice. Na poziv tajnika, podupirući članovi sudjeluju u radu Zajednice, ali su bez prava glasa. Svaku pravnu osobu koja ima uvjete da postane redovnim članom, koja je suglasna s politikom, vizijom i Statutom Zajednice te koja dostavi pristupnicu i plati članarinu, prvo se prima u podupiruće članstvo na rok od najmanje dvije godine. Zajednica ima pravo tražiti od podupirućih članova izvještaj o radu kako bi se mogao pratiti njihov rad i doprinos Zajednici. Zajednica ima ovlasti pratiti pridržava li se podupirući član pravila ponašanja Zajednice.

(4)  Počasnim članom može postati svaka fizička i pravna osoba koja je bitno doprinijela ostvarenju ciljeva Zajednice. Na poziv tajnika, počasni članovi sudjeluju u radu Zajednice, ali su bez prava glasa.

(5)  Mišljenje o prijamu u svaki oblik članstva, kao i o prestanku članstva daje Izvršni odbor, a odluku donosi Skupština.

(6)  Prava i obveze članova, način podnošenja zahtjeva za članstvo, dokumenti potrebni za podnošenje zahtjeva za članstvo i druga pitanja detaljnije su razrađena u Pravilniku o članstvu.

 

 

Članak 15.

 

U Zajednicu mogu biti udružene samostalne i registrirane udruge tehničke kulture, kao i druge pravne osobe koje su osnovane, ustrojene i registrirane u skladu sa Zakonom o udrugama i Zakonom o tehničkoj kulturi te koje su uskladile svoj statut i akte sa Statutom i drugim aktima Zajednice.

 

 

2. Uvjeti za prijam u članstvo

 

Članak 16.

 

(1)  Ispunjavanje uvjeta za prijam u članstvo utvrđuje Izvršni odbor, a odluku o prijamu u članstvo donosi Skupština Zajednice.

(2)  Odluka Skupštine Zajednice o prijamu je konačna.

 


3. Prava i obveze članica

 

Članak 17.

 

(1)  Članica Zajednice stječe i preuzima članska prava i obveze utvrđene ovim Statutom danom prijama u članstvo Zajednice.

(2)  Zajednica članici izdaje pisani dokument odluke o prijamu u članstvo i upisuje je u Popis članova.

(3)  Ako članica ne uplati članarinu po dospijeću, gubi pravo na glasovanje u Skupštini.

(4)  Visinu članarine određuje Izvršni odbor Zajednice.

 

 

Članak 18.

 

Prava i obveze svih članica Zajednice su:

 • isticanje pripadnosti Zajednici;
 • sudjelovanje u ostvarivanju programa rada i ciljeva Zajednice, zajedničkih potreba i interesa, poticanju stvaralaštva i rješavanja drugih pitanja od zajedničkoga interesa,
 • redovito podmirivanje članarine

·         skrb o razvitku i promicanju tehničke kulture na području Grada Popovače,

·         zajedničko djelovanje na tehničkom odgoju i obrazovanju mladih, te poticanju tehničkoga stvaralaštva mladeži,

·         zalaganje za potporu vlastitoj djelatnosti, radu i području,

·         dobivanje pravodobnih i istinitih informacija o radu Zajednice,

·         pridržavanje Statuta i drugih akata Zajednice, Etičkog kodeksa Hrvatske zajednice tehničke kulture i pravila (pisanih i uobičajenih) rada i ponašanja u području tehničke kulture u kojemu djeluju,

·         odgovorno provođenje odluka i zaključaka tijela Zajednice i preuzetih obveza,

·         uporaba imovine i stručne pomoći Zajednice skladno s odlukama njezinih Izvršnih tijela,

·         stjecanje priznanja i nagrada za svoj rad,

·         čuvanje, podizanje i zaštita ugleda i interesa Zajednice.

 

 

Članak 19.

 

Članice koje dobivaju sredstva preko Zajednice za financiranje svojih projekata i programa dužne su Zajednici dostaviti izvještaj o Upravnenju projekata i programa i namjenskom trošenju tih sredstava, te javno istaknuti da je potpora za provedbu tih projekata i programa osigurana preko Zajednice iz sredstava za javne potrebe Grada Popovače u tehničkoj kulturi, a Zajednica ima pravo vršiti kontrolu o utrošku tih sredstava.

 


4. Stegovna odgovornost članica

 

Članak 20.

 

Članica Zajednice podliježe stegovnoj odgovornosti kada ne ostvaruje ciljeve i zadaće zbog kojih je osnovana, kada teže povrijedi ovaj Statut i djeluje protivno programu rada Zajednice, aktima i odlukama Skupštine i drugih tijela Zajednice, kada neopravdano ne ispuni svoje obveze u provedbi programa javnih potreba u tehničkoj kulturi, kada svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu Zajednice te kada ne ispuni svoje obveze u snošenju troškova zajedničkog djelovanja, uporabe imovine i usluga Zajednice.

 

 

Članak 21.

 

(1)  Stegovne mjere koje se primjenjuju na članicu Zajednice su:

1.      opomena,

2.      uskrata prava sudjelovanja u radu Zajednice (suspenzija),

3.      isključenje iz članstva Zajednice.

(2)  Izricanju stegovnih mjera može prethoditi upućivanje pisanog upozorenja članici.

 

 

Članak 22.

 

(1)  Pisano upozorenje je akt skretanja pozornosti na nedostatke, koji se članici Zajednice upućuje ako ona:

1.      povrijedi ovaj Statut, ne ispunjava svoje obveze, ne ističe svoju pripadnost Zajednici i djeluje protivno odredbama općih akata Zajednice,

2.      djeluje protivno programu rada Zajednice,

3.      ne ispunjava svoje obveze u provedbi programa javnih potreba u tehničkoj kulturi,

4.      djeluje na način kojim bi mogla nanijeti štetu interesima i ugledu Zajednice,

5.      ne ostvaruje odluke Skupštine i zaključke tijela Zajednice,

6.      ne ispunjava svoje obveze prema vlastitim članicama i povrijedi njihova prava,

7.      ne ispuni financijske i druge obveze prema Zajednici.

(2)  U pisanom upozorenju članici se na nedvojben način skreće pozornost na nedostatke i predlažu mjere i aktivnosti te rokovi za njihovo otklanjanje, a može se zahtijevati pisano očitovanje predsjednika i tajnika ili Izvršnog odbora članice Zajednice.

(3)  Akt upozorenja predsjedniku i tajniku ili Upravnom odboru članice upućuju i supotpisuju predsjednik i tajnik Zajednice, koji o tome istodobno izvještavaju Izvršni odbor Zajednice.

 


Članak 23.

 

(1)  Opomena je najblaža stegovna mjera, koja se izriče ako članica Zajednice:

1.       ne ostvaruje ciljeve i zadaće zbog kojih je osnovana,

2.       teže povrijedi ovaj Statut i odredbe općih akata Zajednice te ne ispunjava svoje obveze,

3.       djeluje protivno ciljevima i programu rada Zajednice,

4.       neosnovano ne ispuni svoje obveze u provedbi programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi,

5.       svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu Zajednice,

6.       ne ostvaruje odluke Skupštine i zaključke tijela Zajednice i djeluje protivno njima,

7.       nakon upozorenja ne uskladi svoje akte i djelovanje s aktima Zajednice,

8.       ne ispunjava svoje obveze spram vlastitih članica i povrijedi njihova prava,

9.       ne ispunjava financijske i druge obveze prema Zajednici,

10.   ne plati članarinu po dospijeću.

(2)  Opomenu izriče Izvršni odbor Zajednice.

 

 

Članak 24.

 

(1)  Uskrata prava sudjelovanja u radu Zajednice stegovna je mjera koja se članici izriče ako članica nakon izricanja opomene i nadalje nastavi s aktivnošću zbog koje joj je opomena izrečena.

(2)  Uskratom prava na sudjelovanje u radu Zajednice, članici i njenim predstavnicima i članovima onemogućuje se:

·         sudjelovanje predstavnika članice u radu Skupštine i tijelima Zajednice;

·         sudjelovanje predstavnika i članova članice u programima i manifestacijama u zemlji koje priprema i provodi Zajednica.

(3)  Uskrata prava sudjelovanja u radu Zajednice traje sve dok članica ne ukloni nedostatke ili ne ispuni obveze zbog čijeg je nepoštivanja stegovna mjera izrečena.

(4)  U vremenu trajanja stegovne mjere:

·         predstavnici članice mogu pribivati zasjedanju Skupštine i sjednicama tijela Zajednice kao promatrači bez prava sudjelovanja u raspravi i bez prava glasa odnosno odlučivanja,

·         predstavnici članice mogu sudjelovati u programima iz točke 2. stavka 2. ovog članka samo kao pojedinci, a ne mogu predstavljati članicu.

(5)  Stegovnu mjeru uskrate prava sudjelovanja u radu Zajednice izriče Izvršni odbor Zajednice, o čemu obavještava Skupštinu Zajednice.

 

 


Članak 25.

 

(1)  Isključenje iz članstva Zajednice je najteža i krajnja stegovna mjera. Članica Zajednice može biti isključena iz članstva ako se steknu okolnosti zbog kojih ona postaje nedostojnom članstva u Zajednici, odnosno zbog:

1.      neispunjavanja obveza prema Zajednici zbog koje je Upravnen uskrat prava sudjelovanja u radu Zajednice;

2.      trajnijeg djelovanja protivnog odredbama Statuta, drugih općih akata i programa Zajednice;

3.      neispunjavanja svojih obveza prema vlastitim članicama i teške povrede njihovih prava;

4.      odbijanja ispunjavanja financijskih i drugih obveza prema Zajednici.

(2)  Odluci o isključenju iz članstva prethodi opomena.

(3)  Postupak o stegovnoj mjeri isključenja iz članstva Zajednice provodi Izvršni odbor, a odluku o isključenju iz članstva Zajednice donosi Skupština Zajednice.

 

 

Članak 26.

 

(1)    Članstvo u Zajednici, pored isključenja u slučajevima predviđenim člankom 23. ovog Statuta, prestaje:

1.      odlukom članice o razdruživanju i

2.      brisanjem članice iz članstva.

(2)    Do prestanka članstva odlukom o razdruživanju dolazi na pisani zahtjev članice.

(3)    Brisanjem članstvo prestaje zbog prestanka rada članice temeljem:

·         pravomoćnog rješenja tijela državne uprave nadležnog za registraciju o brisanju članice iz registra, odnosno o njezinu prestanku,

·         pravomoćne sudske presude kojom je članici izrečena zabrana djelovanja,

·         odluke Skupštine članice o prestanku djelovanja i postojanja članice i

·         u drugim slučajevima predviđenim zakonskim propisima.

 

 

Članak 27.

 

Zajednica o prestanku članstva obavještava nadležno tijelo lokalne samouprave i drugu organizaciju u koju je članica učlanjena.

 


UNUTARNJE USTROJSTVO ZAJEDNICE

 

V. UPRAVLJANJE ZAJEDNICOM I TIJELA ZAJEDNICE

 

 

1.     Zajedničke odredbe

 

Članak 28.

 

Članice sudjeluju u upravljaju Zajednicom neposredno ili putem svojih predstavnika, davanjem inicijative za razmatranje određenih pitanja u Skupštini i tijelima Zajednice te na druge načine utvrđene ovim Statutom.

 

 

Članak 29.

 

(1)  Tijela Zajednice su:

1.    Skupština,

2.    Izvršni odbor

3.    Nadzorni odbor

(2)  Mandat tijela Zajednice traje četiri godine i počinje od dana konstituiranja tih tijela.

 

 

2.     Skupština Zajednice

 

Članak 30.

 

(1)  Skupština je najviše upravno tijelo Zajednice.

(2)  Skupštinu tvore zastupnici redovnih članica Zajednice.

(3)  Svaka članica Zajednice bira jednog zastupnika i zamjenika zastupnika u Skupštinu Zajednice.

(4)  Zamjenik ima sva prava izabranog zastupnika, kada zastupnik nije u mogućnosti sudjelovati u zasjedanju Skupštine.

(5)  Jedna osoba ne može zastupati više članica u Skupštini.

(6)  Zastupnikom i njegovim zamjenikom u Zajednici može biti imenovana poslovno sposobna osoba kojoj sudskom odlukom nije izrečena mjera zabrane javnog istupanja i nije osuđivana za kaznena djela.

(7)  Zastupnikom i njegovim zamjenikom u Zajednici ne može biti imenovana osoba koja je temeljem ugovora o radu zaposlenik u članicama Zajednice.

 

 

Članak 31.

 

(1)  Zastupnike u Skupštini Zajednice članice biraju kako je određeno njihovim aktima.

(2)  Zastupnici u Skupštini biraju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno birani.

(3)  Zastupnik u Skupštini može biti odriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je izabran ako to sam zatraži, odnosno podnese ostavku, ako ga opozove članica Zajednice koja ga je izabrala, ako nastupe okolnosti zbog kojih ne može obavljati dužnost, ako izgubi pravo javnog istupanja ili iz drugih razloga utvrđenih zakonom.

(4)  Mandat novog zastupnika traje do isteka tekućeg mandata Skupštine.

(5)  Odredbe prethodnih stavaka odnose se i na zamjenika zastupnika članice.

 

 

Članak 32.

 

(1)  Skupština Zajednice:

a) donosi:

·         Statut Zajednice i njegove izmjene i dopune,

·         Poslovnik Skupštine,

·         Odluku o sastavu i izboru tijela Skupštine,

·         odluku o prijamu u članstvo Zajednice i isključenju iz članstva Zajednice,

·         program rada Zajednice i djelovanja tijela Skupštine Zajednice,

·         Odluku o postupku s imovinom u slučaju prestanka Zajednice na prijedlog Izvršnog odbora Zajednice, a u nemogućnosti saziva Skupštine, odluku donosi Izvršni odbor Zajednice,

·         odluku o prenošenju ovlasti Upravnom odboru o usvajanju prijedloga financijskog plana koji će se smatrati pravovaljanim do prvog redovnog sljedećeg zasjedanja Skupštine,

·         druge opće akte utvrđene ovim Statutom, odnosno zakonom;

b) usvaja:

·         plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,

·         godišnji financijski izvještaj i izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu;

c) odlučuje o:

·         udruživanju Zajednice u druge zajednice udruga i organizacije,

·         stegovnoj mjeri isključenja iz članstva,

·         prestanku postojanja i rada Zajednice;

d) bira i odrješuje:

·         predsjednika Zajednice,

·         Izvršni odbor Zajednice,

g) proglašava:

·         počasnog predsjednika Zajednice,

·         počasne članove Zajednice i

·         podupiruće članove Zajednice.

(2)  Skupština raspravlja i odlučuje i o drugim pitanjima iz svog djelokruga određenim zakonom i Statutom, koja ovim Statutom ili njezinom odlukom nisu stavljena u nadležnost Izvršnog odbora ili drugog tijela i koja joj povjere članice Zajednice.

 


Članak 33.

 

(1)  Zasjedanje Skupštine može biti izborno, redovno i izvanredno.

(2)  Izborno zasjedanje Skupštine održava se svake četvrte godine.

(3)  Redovno zasjedanje Skupštine održava se najmanje jedanput u godini.

(4)  Redovno zasjedanje Skupštine saziva predsjednik Zajednice u skladu sa zakonom i Statutom ili na temelju zaključka Izvršnog odbora, a u pravilu povodom usvajanja plana rada i financijskog plana za sljedeću kalendarsku godinu i usvajanja izvještaja o radu i financijskom poslovanju za prethodnu kalendarsku godinu.

 

(5)  Izvanredno zasjedanje Skupštine saziva predsjednik Zajednice u slučaju kada treba hitno riješiti pitanja koja su u nadležnosti Skupštine, a svako odgađanje rješavanja može donijeti štetu za Zajednicu.

(6)  Izvanredno zasjedanje može se sazvati kada to u pisanom obliku zatraži najmanje jedna trećina redovnih članica Zajednice ili nadležno državno tijelo. U zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red zasjedanja.

(7)  Ako predsjednik Zajednice ne sazove zasjedanje Skupštine u roku od trideset (30) dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će ga predlagatelj, a poziv mora sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan održavanja zasjedanja.

 

 

Članak 34.

 

U slučaju isteka mandata tijelima Zajednice, Skupštinu Zajednice saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili deset članova Zajednice, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Zajednice.

 

 

Članak 35.

 

(1)  Poziv za zasjedanje Skupštine sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, vrijeme i mjesto održavanja sjednice.

(2)  Poziv i materijali za zasjedanje dostavljaju se članovima Skupštine najmanje osam (8) dana prije održavanja zasjedanja.

(3)  Kada Skupština odlučuje o pitanjima koja iziskuju prethodno izjašnjavanje članica Zajednice ili se održava izborno zasjedanje Skupštine, materijali za zasjedanje dostavljaju se najmanje četrnaest (14) dana prije održavanja zasjedanja.

 

 

Članak 36.

 

(1)  Zasjedanje Skupštine vodi tročlano radno predsjedništvo, koje na početku zasjedanja javnim glasovanjem biraju nazočni članovi Skupštine.

(2)  Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je na sjednici prisutna polovina ukupnog broja redovnih članica Zajednice plus jedna članica.

(3)  Ako je trideset minuta nakon zakazanog početka Skupštine prisutno manje od pola redovnih članica, redovna Skupština nastavlja rad i odlučuje pravovaljano ukoliko se utvrdi da je prisutna najmanje jedna trećina redovnih članica Zajednice. U ovom slučaju Skupština ne može odlučivati o izmjenama i dopunama Statuta Zajednice.

(4)  Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova Skupštine.

(5)  Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

(6)  Iznimno, glasovanje na izbornoj Skupštini je isključivo tajno.

(7)  O zasjedanju Skupštine vodi se zapisnik koji se trajno čuva u pismohrani Zajednice.

 

 

Članak 37.

 

(1)  Sjednice Skupštine mogu se u opravdanim slučajevima, kao u slučaju kada treba hitno riješiti pitanja koja su u nadležnosti Skupštine, a svako odgađanje rješavanja može donijeti štetu za Zajednicu ili kako bi se smanjili troškovi održavanja sjednice, održati i tako da se natpolovična većina redovnih članica Skupštine o predloženim točkama dnevnog reda, do unaprijed definiranog roka, izjasni putem telefaksa ili elektroničkom poštom.

(2)  Tajnik vodi i arhivira zapisnik elektroničkog zasjedanja Skupštine na isti način kao i kad Skupština zasjeda na tradicionalni način.

 

 

Članak 38.

 

(1)  Kandidate za predsjednika i Izvršni odbor u pripremi izbornog zasjedanja može istaknuti najmanje 3 redovne članice Skupštine, koje su obvezne u pisanom i elektroničkom obliku podnijeti pisano obrazloženje s osnovnim osobnim podacima za kandidate, životopisom kandidata i pismom namjere potpisanim od strane kandidata.

(2)  Prijedlog tajniku Zajednice treba dostaviti u pisanom i elektroničkom obliku najkasnije trideset (30) dana prije izbornog zasjedanja Skupštine.

 

 

Članak 39.

 

Mandat zastupnika ili zamjenika zastupnika u Skupštini traje četiri (4) godine i čije vjerodajnice je Zajednica dužna čuvati cijelo vrijeme trajanja mandata. U slučaju prijevremenog odrješenja dužnosti zastupnika ili zamjenika zastupnika u Skupštini, novoizabrani zastupnik ili zamjenik zastupnika u Skupštini dužni su na prvu sljedeću Skupštinu donijeti uredne vjerodajnice koje potvrđuju njihov izbor u članici čiji je zastupnik ili zamjenik zastupnika predstavnik.

 

 

 

 

Članak 40.

 

Za potrebe održavanja izborne sjednice Skupštine, zastupnici ili zamjenici zastupnika u Skupštini obvezni su najmanje trideset (30) dana prije izbornog zasjedanja dostaviti tajniku Zajednice vjerodajnice te zapisnik sa sjednice Skupštine na kojoj je zastupnik ili zamjenik zastupnika izabran.

 

 

Članak 41.

 

Prava i obveze članova Skupštine, priprema i način sazivanja zasjedanja, tijek zasjedanja i način odlučivanja, kao i druga pitanja rada Skupštine pobliže se uređuju Poslovnikom Skupštine.

 

 

3.     Izvršni odbor Zajednice

 

Članak 42.

 

(1)  Izvršni odbor ima 9 članova, koje iz svog sastava bira Skupština Zajednice na vrijeme od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

(2)  Predsjednik dopredsjednik i tajnik Zajednice članovi su Izvršnog odbora po položaju.

(3)  Preostalih 6 članova Izvršnog odbora biraju se iz redovnih članica vodeći računa da svaka članica mora mora biti zastupljena minimalno jednim članom.

(4)  Jedna osoba ne može predstavljati više članica u Upravnom odboru.

 

 

Članak 43.

 

Izvršni odbor:

a) utvrđuje prijedlog:

·         dnevnog reda, mjesto i datum održavanja i sve materijale za zasjedanje Skupštine, Statuta i njegovih izmjena i dopuna drugih akata koje donosi Skupština,

·         programa rada Zajednice i ostalih dokumenata koje donosi Skupština,

·         raspodjele sredstava za provedbu programa javnih potreba Grada Popovače  u tehničkoj kulturi,

·         financijskog plana, programa rada, godišnjeg financijskog i opisnog izvještaja,

·         počasnog predsjednika, redovnih, podupirućih i počasnih članova Zajednice;

b) donosi:

·         Poslovnik Izvršnog odbora,

·         po ovlasti Skupštine, prijedlog financijskog plana koji je pravovaljan do prvog redovnog zasjedanja Skupštine,

·         na prijedlog tajnika Zajednice, smjernice za financiranje programa javnih potreba Grada Popovače u tehničkoj kulturi,

·         prijedlog Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Zajednice,

·         Odluku o adresi sjedišta Zajednice,

·         Odluku o visini članarine,

·         odluke o ustanovljenju stalnih i povremenih stručnih radnih tijela iz svoje nadležnosti,

·         Odluku o postupku s imovinom u slučaju prestanka Zajednice, odnosno u slučaju nemogućnosti saziva Skupštine,

·         ostale opće akte na osnovi ovog Statuta koji nisu u nadležnosti Skupštine;

c) odlučuje o:

·         dodjeli javnih priznanja i nagrada Zajednice;

d) osigurava:

·         pripremu materijala za Skupštinu;

e) bira i odrješuje:

·         na prijedlog tajnika i predsjednika Zajednice, članove stručnih radnih tijela Zajednice čije je imenovanje u njegovoj nadležnosti,

·         na prijedlog tajnika i predsjednika Zajednice, Nadzorni odbor,

·         na prijedlog tajnika i predsjednika Zajednice, predstavnike Zajednice u tijelima zajednica, ustanova i organizacija čijom je Zajednica članicom i u drugim savjetodavnim tijelima;

f) obavlja i druge zadaće utvrđene Statutom.

 

 

Članak 44.

 

(1)  Izvršni odbor radi i odlučuje na sjednicama.

(2)  Izvršni odbor zasjeda prema potrebi, najmanje četiri puta godišnje.

(3)  Izvršni odbor može donositi pravovaljane odluke ako je na sjednici prisutna polovina ukupnog broja članova plus jedan član.

(4)  Ako je trideset minuta nakon zakazanog početka sjednice prisutno manje od polovine članova, sjednica nastavlja rad i odlučuje pravovaljano ukoliko se utvrdi da je prisutna najmanje jedna trećina članova.

(5)  Izvršni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja prisutnih članova.

(6)  Pisane suglasnosti članova Izvršnog odbora koji nisu prisutni su pravovaljane.

(7)  Izvršni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

(8)  O sjednicama Izvršnog odbora vodi se zapisnik, koji supotpisuju predsjednik i tajnik Zajednice.

(9)  Zaključci sjednica šalju se svim članovima Izvršnog odbora.

(10)                    Izvršni odbor svoje djelovanje pobliže uređuje Poslovnikom.

 

 

 

 

 

Članak 45.

 

(1)  Sjednice Izvršnog odbora mogu se u opravdanim slučajevima, kao u slučaju kada treba hitno riješiti pitanja koja su u nadležnosti Izvršnog odbora, a svako odgađanje rješavanja može donijeti štetu za Zajednicu ili kako bi se smanjili troškovi održavanja sjednice, održati i tako da se natpolovična većina članova Izvršnog odbora o predloženim točkama dnevnog reda, do unaprijed definiranog roka, izjasni putem telefaksa ili elektroničkom poštom.

(2)  Tajnik vodi i arhivira zapisnik elektroničkog zasjedanja Izvršnog odbora na isti način kao i kad Izvršni odbor zasjeda na tradicionalni način.

 

 

Članak 46.

 

(1)  Sjednice Izvršnog odbora saziva predsjednik ili tajnik Zajednice.

(2)  Sjednicama Izvršnog odbora predsjedava predsjednik Zajednice.

(3)  Predsjednik Zajednice dužan je sjednicu Izvršnog odbora sazvati i kada to zatraži:

·         jedna trećina članova Izvršnog odbora Zajednice,

·         tajnik Zajednice,

·         nadležno tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave ili državne uprave,

·         Izvršni odbor ili Skupština Hrvatske zajednice tehničke kulture.

(4)  U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, sjednicu Izvršnog odbora s istim ovlastima saziva, predsjedava i rukovodi tajnik ili član Izvršnog odbora kojeg ovlasti predsjednik Zajednice.

 

 

Članak 47.

 

(1)  Članovi Izvršnog odbora zajednički odgovaraju za rad Izvršnog odbora Skupštini, a pojedinačno za svoj rad i za rad Izvršnog odbora, u granicama povjerenih ovlasti i dužnosti, Skupštini i Upravnom odboru.

(2)  Izvršni odbor i svaki njegov član mogu podnijeti ostavku ili biti opozvani prije isteka vremena na koje su birani.

(3)  Skupština može opozvati predsjednika i članove Izvršnog odbora i prije isteka mandata ako:

·         su prekršili zakon;

·         postupaju suprotno odlukama Skupštine;

·         ne ispunjavaju obveze utvrđene ovim Statutom ili ako su povrijedili ovaj Statut;

·         izgube poslovnu sposobnost;

·         podnesu ostavku.

(4)  Prijedlog za opoziv člana Izvršnog odbora može podnijeti predsjednik Zajednice, tajnik ili najmanje 5 članova Skupštine.

(5)  Članu Izvršnog odbora koji izgubi svojstvo člana Skupštine Zajednice prestaje i dužnost člana Izvršnog odbora.

(6)  Umjesto člana Izvršnog odbora koji je podnio ostavku ili koji je opozvan, Skupština bira novog člana Izvršnog odbora. Mandat novoizabranog člana Izvršnog odbora traje do isteka tekućeg mandata Izvršnog odbora.

 

 

VI. NADZOR NAD RADOM ZAJEDNICE

 

 

Članak 48.

 

Nadzor rada, odnosno poslovanja Zajednice radi Nadzorni odbor.

 

 

Članak 49.

 

(1)  Nadzorni odbor tvore tri člana, koje bira Izvršni odbor Zajednice na prijedlog glavnog tajnika i predsjednika Zajednice.

(2)  Članovi Nadzornog odbora mogu, ali ne moraju biti članovi Skupštine.

(3)  Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Odbora između sebe.

(4)  Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Izvršnog odbora, tajnik ili predsjednik Zajednice.

(5)  Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.

(6)  Opoziv članova Nadzornog odbora obavlja se na način na koji su izabrani, a iz razloga koji su navedeni za članove Izvršnog odbora.

 

 

 

 

Članak 50.

 

(1)  Nadzorni odbor:

·         prati i nadzire provođenje zakonitosti u radu i poslovanju Zajednice;

·         nadzire Upravnavanje zakonskih, ugovorenih i drugih obveza;

·         nadzire i analizira ostvarivanje utvrđene financijske politike i financijskog plana.

(2)  Nadzorni odbor radi na sjednicama koje saziva predsjednik, a odluke donosi većinom glasova.

Članak 51.

 

(1)  O svojim nalazima i mišljenjima Nadzorni odbor u pisanom obliku izvještava tajnika, predsjednika, Izvršni odbor i tijelo čiji je rad nadziran.

(2)  Tijelo kojemu je izvještaj upućen dužno ga je razmotriti, zauzeti svoj stav i u okviru svojih ovlasti poduzeti mjere za uklanjanje uočenih nedostataka, odnosno predložiti poduzimanje takvih mjera.

(3)  O svom djelovanju i rezultatima Nadzorni odbor izvještava Skupštinu prema potrebi, a najmanje jedanput u godini.

(4)  Tijela Zajednice i stručna služba dužna su Nadzornom odboru pružiti sve tražene i potrebne podatke te omogućiti uvid u dokumente i osigurati uvjete za rad.

 

 

VII. PREDSJEDNIK, DOPREDSJEDNIK I TAJNIK ZAJEDNICE

 

 1. Zajedničke odredbe

 

Članak 52.

 

Zajednica ima predsjednika, dopredsjednika i tajnika.

 

 

Članak 53.

 

Predsjednik i tajnik Zajednice ključne su pojedinačne dužnosti s posebnim ovlastima i odgovornostima za djelovanje i postizanje ciljeva Zajednice

 

 

 1. Predsjednik i dopredsjednik Zajednice

 

Članak 54.

 

(1)  Predsjednik i dopredsjednik Zajednice dragovoljne su funkcije na koje mogu biti izabrani samo državljani Republike Hrvatske i zastupnici udruga tehničke kulture u Zajednici. Za predsjednika Zajednice može biti birana osoba koju predloži najmanje pet članova Skupštine iz reda zastupnika udruga tehničke kulture, a izabran je predloženi kojega podrži više od polovice nazočnih redovitih članova Skupštine.

(2)  Mandat predsjednika i dopredsjednika Zajednice traje četiri godine i mogu biti ponovno birani.

(3)  Predsjednik Zajednice odgovoran je za svoj rad Skupštini Zajednice.

(4)  Predsjednik Zajednice po svojoj je dužnosti ujedno i predsjednik Izvršnog odbora.

(5)  Predsjedniku i dopredsjedniku Zajednice može prestati dužnost i prije istjeka vremena na koje su izabrani pod uvjetima i na način koji je ovim Statutom predviđen za članove Izvršnoga odbora.

 

 

Članak 55.

 

Predsjednik Zajednice:

·         predstavlja i zastupa Zajednicu,

·         saziva sjednice Skupštine i Izvršnog odbora i predsjedava sjednicama,

·         usklađuje rad Izvršnoga odbora i skrbi o provođenju odluka i akata Skupštine i Izvršnoga odbora,

·         pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Upravnnog odbora,

·         skrbi  o upoznavanju javnosti s radom Zajednice i njezinih tijela i članica,

·         skrbi  o imovini Zajednice,

·         izvještava o svom radu Izvršni odbor i Skupštinu Zajednice,

·         iznosi prijedloge Nadzornom odboru,

·         obnaša i druge poslove utvrđene Statutom, poslovnicima Skupštine i Izvršnoga odbora i koje mu povjeri Skupština. Predsjednik  brine da rad Zajednice bude u skladu sa zakonom, ciljevima i politikom tehničke kulture, te programom rada Hrvatske zajednice tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture županije.

 

 

Članak 56.

 

Predsjednika Zajednice u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje dopredsjednik Zajednice ili član Izvršnog odbora kojega on ovlasti, a u predstavljanju Zajednice prema trećim osobama tajnik Zajednice ili druga osoba koju on ovlasti.

 

 

 1. Tajnik Zajednice


Članak 57.

 

(1)  Tajnik Zajednice dužnost obnaša dragovoljno.

(2)  Tajnik Zajednice ne može biti član Skupštine, a po svom je položaju član Izvršnog odbora Zajednice.

(3)  Tajnika bira i uvjete za njegov izbor utvrđuje Izvršni odbor Zajednice.

 

 

Članak 58.

 

(1)  Tajnik Zajednice:

·         predstavlja i zastupa Zajednicu,

·         odgovara za zakonitost rada i za ispunjavanje zakonom propisanih, ugovorom i na drugi  način preuzetih obveza Zajednice,

·         odgovara za pripremu, stručno priprema i organizira sjednice Skupštine i Izvršnoga odbora,

·         skrbi  o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela,

·         usklađuje djelovanje radnih tijela Skupštine i Izvršnoga odbora,

·         priprema prijedlog programa rada, financijskog plana i rebalansa financijskog plana,

·         priprema prijedlog za osiguravanje sredstava za rad Zajednice,

·         vodi pripremu dokumenata u svezi programa javnih potreba u tehničkoj kulturi,

·         vodi posebnu skrb o imovini Zajednice i nalogodavac je za Upravnenje financijskoga plana i za financijsko i materijalno poslovanje Zajednice,

·         poduzima mjere za ostvarenje plana i programa,

·         vodi Matičnu knjigu (Popis članova) Zajednice i skrbi o članskim zahtjevima i obvezama,

·         potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice, ugovore i naloge u svezi ostvarivanja programa i financijskoga plana i sporazume i ugovore Zajednice,

·         odgovara za suradnju u tehničkoj kulturi, surađuje s Hrvatskom zajednicom tehničke kulture, Zajednicom tehničke kulture županije, drugim zajednicama tehničke kulture na području županije i nacionalnim savezima tehničke kulture,

·         surađuje s Poglavarstvom Grada Popovače i poglavarstvom Županije,

·         sustavno surađuje s poslovnim, stručnim, obrazovnim, znanstvenim i drugim institucijama,

·         prati rad i aktivnost udruga tehničke kulture, te ostvaruje neposredne kontakte s udrugama i čimbenicima o kojima ovisi širenje i unaprijeđivanje tehničke kulture,

·         skrbi o pripremi stručnih skupova, manifestacija, smotri, natjecanja, izložbi i drugih oblika djelovanja Zajednice,

·         inicira i kreira stručno-konzultativne i druge poslove u komercijalne svrhe za potrebe Zajednice,

·         skrbi se o obavještavanju i obavještava javnost i članice o radu i djelovanju Zajednice,

·         obnaša i druge poslove određene ovim Statutom i općim aktima, koje mu odlukom stave u nadležnost Skupština i Izvršni odbor ili povjeri predsjednik Zajednice,

·         vodi blagajničko poslovanje Zajednice.

(2)  O svom radu i vođenju administrativno financijskih poslova, tajnik izvješćuje Izvršni odbor, a najmanje jedanput u godini.

 

 

Članak 59.

 

(1)  Mandat tajnika traje četiri godine s mogućnošću ponovnoga izbora.

(2)  Za tajnika može biti imenovana osoba koja je svojim radom i djelovanjem u tehničkoj kulturi posvjedočila svoju odanost ciljevima Zajednice određenim Statutom, koja posjeduje najmanje srednji stupanj stručne spreme,  kao i potrebno stručno znanje i sposobnosti uspješne organizacije i djelotvornoga rukovođenja, te  da po tome uživa ugled i povjerenje sredine u kojoj djeluje.

(3)  Tajnik može podnijeti ostavku ili biti odriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan. Tajnik može biti odriješen iz razloga utvrđenih za opoziv članova Izvršnoga odbora ili iz drugih zakonom predviđenih razloga.

(4)  Za svoje djelovanje tajnik je odgovoran Izvršnom odboru i Skupštini Zajednice.

 

 

 

 

 

 

VIII. IMOVINA ZAJEDNICE, NAČINI STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

 

Članak 60.

 

Imovinu Zajednice čine:

1.      novčana sredstva, koja je Zajednica stekla:

·         dotacijama iz proračuna općina, gradova i županija, te fondova i transfera;

·         uplatom članarina,

·         dobrovoljnim prilozima, darovima i donacijama,

·         obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,

·         obavljanjem gospodarskih djelatnosti u skladu sa člankom 13. Statuta        

2.      pokretne stvari,

3.      nekretnine,

4.      imovinska prava.

 

 

Članak 61.

 

Zajednica može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

 

 

Članak 62.

 

(1)  Prihodi i rashodi Zajednice utvrđuju se financijskim planom koji donosi Skupština Zajednice.

(2)  Ukupna sredstva (prihodi) raspodjeljuju se financijskim planom sukladno programu rada Zajednice.

(3)  Zajednica vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća sukladno propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

(4)  Financijsko-materijalno poslovanje Zajednice obavlja se sukladno zakonu i aktima Skupštine, Upravnog odbora i tajnika Zajednice.

(5)  Sredstva za provedbu programa javnih potreba Grada Popovače u tehničkoj kulturi strogo su namjenska.

(6)  Nalogodavac za izvršenje financijskog plana je tajnik Zajednice.

 

 

Članak 63.

 

Za svoje obveze Zajednica odgovara cijelom svojom imovinom, u skladu sa zakonom.

 

 

 

 

 

Članak 64.

 

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Upravni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 

 

Članak 65.

 

(1)  Zajednica može stjecati nekretnine i pokretne stvari.

(2)  Odluku o stjecanju nekretnina i pokretnina, kao i odluku o njihovoj prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanju u zakup donosi Izvršni odbor.

 

 

Članak 66.

 

Izvršni odbor određuje osobe za raspolaganje imovinom i novčanim sredstvima, te ovlaštene osobe koje mogu potpisivati financijska dokumenta.

 

 

 

IX. OBAVLJANJE  KNJIGOVODSTVENIH  POSLOVA

 

 

Članak 67.

 

(1)  Stručne i administrativne poslove za Zajednicu obnaša tajnik Zajednice.

(2)  Zajednica može za obavljanje stručnih, knjigovodstveno-računovodstvenih, blagajničkih, pravnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova uposliti radnike u skladu s propisima o radu a na temelju općeg akta Izvršnog odbora.

(3)  Obavljanje pojedinih stručnih, administrativnih, pomoćnih ili drugih poslova koji su privremeni ili povremeni, ili koje nije moguće ili nije ekonomično obavljati u Zajednici, Izvršni odbor može povjeriti poduzeću ili stručnoj službi druge organizacije, ili njihovo obavljanje osigurati ugovorom o djelu ili o autorskom radu.

(4)  Poslove koji se osiguravaju ugovorom o djelu ili autorskom radu ugovaraju predsjednik ili tajnik Zajednice u skladu s financijskim planom.

 

 

Članak 68.

 

(1)  Knjigovodstveno-računovodstveno poslovanje Zajednice obavlja se sukladno  propisima o financijskom poslovanju neprofitnih pravnih osoba i aktima tijela Zajednice.

(2)  Knjigovodstveno-računovodstvene  poslove iz stavka (1) ovog članka  može  obavljati  član Zajednice ako ima propisanu stručnu spremu.

(3)  Blagajničko poslovanje vodi tajnik Zajednice ili fizička odnosno pravna osoba iz stavka (3) Članka 65. ovoga Statuta.

 

 

X. NAGRADE I PRIZNANJA

 

Članak 69.

 

Pojedincima, udrugama tehničke kulture, ustanovama i drugim pravnim osobama koji su pružili znakovit, izniman i trajan doprinos postizanju ciljeva i ostvarivanju zadaća te razvitku djelatnosti, Zajednica za zasluge i dostignuća dodjeljuje nagrade i priznanja.

 

 

Članak 70.

 

Skupština Zajednice Pravilnikom o nagradama, priznanjima i počasnim zvanjima utvrđuje vrste priznanja i nagrada, kriterije (mjerila) nagrađivanja, način predlaganja, oblik nagrađivanja i način dodjeljivanja nagrada i priznanja.

 

 

XI. PRESTANAK POSTOJANJA ZAJEDNICE I POSTUPAK S IMOVINOM

 

Članak 71.

 

(1)  Zajednica može prestati postojati iz razloga utvrđenih Zakonom ili odlukom Skupštine o prestanku Zajednice.

(2)  U slučaju prestanka Zajednice temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Zajednice tričetvrtinskom većinom glasova od ukupnog broja redovnih članica Skupštine Zajednice.

(3)  Prestankom postojanja Zajednice imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu.

(4)  Zajednica nema pravo dijeliti imovinu svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

 

 

XII.  IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA ZAJEDNICE

 

Članak 72.

 

(1)  Likvidatora Zajednice imenuje i opoziva Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.

(2)  Likvidator može biti i osoba koja nije član Zajednice, a mora raspolagati odgovarajućim stručnim (financijskim i pravnim) znanjem kako bi mogao voditi brigu o raspodjeli imovine Zajednice.

(3)  Likvidator zastupa Zajednicu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Zajednice do okončanja postupka likvidacije i brisanja Zajednice iz Registra udruga.

(4)  Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstva Zajednice u visini koju određuje Izvršni odbor na prvoj sjednici nakon njegovog imenovanja.

 

 

XIII.  NAČIN I POSTUPAK DONOŠENJA STATUTA I DRUGIH AKATA

 

Članak 73.

 

Poticaj za donošenje, odnosno izmjenu i dopunu Statuta i drugih općih akata Zajednice može dati Skupština, Izvršni odbor, predsjednik i jedna trećina članica Zajednice.

 

 

Članak 74.

 

(1)  Izradu nacrta Statuta i drugog općeg akta koje donosi Skupština ustrojava i za nju je odgovoran Izvršni odbor Zajednice.

(2)  Nacrt Statuta, nacrt izmjena i dopuna Statuta i druge opće akte utvrđuje Upravni odbor i obvezno upućuje članovima Skupštine i članicama Zajednice radi pribavljanja mišljenja i primjedaba najkasnije trideset (30) dana prije konačnog donošenja, s time da u roku od deset (10) dana po prijamu nacrta obavijeste Upravni odbor Zajednice o primjedbama i mišljenjima.

(3)  Temeljem dospjelih primjedbi i mišljenja, Upravni odbor utvrđuje prijedlog Statuta i prijedlog drugog općeg akta.

(4)  U slučaju obveznog usklađivanja Statuta sa zakonom, nacrt Statuta ili nacrt izmjena i dopuna Statuta obvezno se upućuje članovima Skupštine i članicama Zajednice najkasnije osam (8) dana prije konačnog usvajanja, a oni svoje primjedbe i mišljenja dostavljaju najkasnije pet radnih dana prije zakazanog zasjedanja Skupštine na kojem se Statut donosi.

(5)  Nacrt Statuta i nacrt izmjena i dopuna Statuta obvezno se upućuje članicama Zajednice na javnu raspravu najmanje 14 dana prije konačnoga donošenja.

(6)  Prijedlog Statuta donosi Izvršni odbor.

 

 

Članak 75.

 

(1)  Statut i druge opće akte donosi Skupština Zajednice većinom glasova ukupnog broja redovnih članova.

(2)  Izmjene i dopune Statuta i ostalih akata donose se na način i po postupku za njihovo donošenje.

 

 

Članak 76.

 

Pravo tumačenja ovoga Statuta ima Skupština Zajednice, a tekstove tumačenja priprema Izvršni odbor.

 

 

 

Članak 77.

 

Statut i drugi opći akti koje je donijela Skupština dostavljaju se nadležnom organu uprave te se objavljuju na internetskoj stranci Zajednice ili na drugi prikladan način.

 

 

XIV. STATUSNE PROMJENE

Članak 78.

 

(1)  O statusnim promjenama Zajednice odlučuje Skupština tričetvrtinskom većinom glasova redovnih članica Zajednice.

(2)  Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s Udrugom čiji financijski izvještaji iskazuju negativan rezultat.

 

 

XV. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR ZAJEDNICE

 

Članak 79.

 

Sve međusobne sporove proizašle iz članstva u Zajednici i/ili aktivnostima u sklopu djelovanja Zajednice, članice se obvezuju riješiti mirnim putem uz arbitražu Izvršnog odbora.

 

 

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 80.

 

Zajednice tehničke kulture i nacionalni savezi tehničke kulture udruženi u Zajednicu dužni su uskladiti svoje djelovanje i akte s odredbama ovog Statuta i drugih općih akata Zajednice u roku od šest mjeseci nakon donošenja.

 

 

Članak 81.

 

Nadležna tijela Zajednice donijet će opće akte za čije su donošenje obvezna ovim Statutom ili uskladiti postojeće akte Zajednice s odredbama ovog Statuta u roku od šest mjeseci nakon donošenja.

 

 

 

 

 

Članak 82.

 

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Zajednice tehničke kulture Grada Popovače koji je donešen na Osnivačkoj skupštini Zajednice 28. studenog 2013. godine.

 

 

Članak 83.

 

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom usvajanja na Skupštini Zajednice.

 

 

 

 

U Popovači, 22. rujna 2015. godine.

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Predsjednik ZTK Grada Popovače

 

                                                                                                             Vlado Lendvaj